สถาบันประกันภัยไทย

สถาบันเพื่อการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย