สอบตัวแทนประกันชีวิต ติวสอบและขอรับ (หลักสูตร 14 ชม.)

หลักสูตรเดียว ที่ให้ท่านสามารถสร้างตัวแทนใหม่ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทันสถานการณ์ ได้ทุกที่

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

 • สร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการประกันชีวิตที่ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่อาชีพ และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจประกันชีวิต
 • สร้างคุณค่าในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่มูลค่าที่ได้รับจากการขาย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถจดจำความรู้ที่ได้เรียนมานำไปสอบได้อย่างดี เนื่องจากสอบทันทีหลังการอบรม
 • สร้างโอกาสในการสอบผ่านเพิ่มขึ้น
 • เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงที่ดีต่ออาชีพคนกลางในสายตาสาธารณชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจ
 • ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 • ปลูกจิตสำนึกของความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วยทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ที่แสวงหาความรู้ด้านประกันชีวิตอย่างถูกต้อง

จังหวัดที่เปิดอบรม

อบรมในกรุงเทพฯ และกระจายตามจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการสร้างตลาดการประกันภัยเสรีในอนาคต และ ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับความรู้ก่อนเข้าสู่อาชีพอย่างจริงจัง

รูปแบบการจัดอบรม

จัดอบรมได้ 2 รูปแบบ

 • จัดอบรมตามตารางที่สถาบันประกันภัยไทยกาหนดทั้งในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคต่างๆ (Public)
 • จัดอบรมตามความประสงค์ของลูกค้า สาหรับลูกค้าที่ต้องการจัดภายในเฉพาะกลุ่ม (In House)

รายละเอียดการอบรม

 • อบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 6 ชม. 1 วัน
 • อบรมแบบเข้มข้นเพื่อสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต 1 วัน

สอบวัดความรู้หลังจบการอบรมวันที่สอง รวมทุกวิชา 50 ข้อ ในครั้งเดียว ได้แก่

 1. วิชาจรรยาบรรณ และศีลธรรมของตัวแทนฯ 10 ข้อ
 2. วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต 20 ข้อ
 3. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ 10 ข้อ
 4. วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต 10 ข้อ

Public

สมัครทาง: www.tiins.com > หลักสูตรการประกันชีวิต
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 087-082-4994, 087-927-0011

In house

ติดต่อ: คุณวชิระ wachira@tiins.com หรือ คุณวสุวัต wasuwat@tiins.com
โทร: 02-249 8584-9, 02-671 7440-1 ต่อ: 503/506/507/502

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ผลการสอบแบบกลุ่ม

ผลการสอบรายบุคคล