หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย (ภาคสมทบ) ในภูมิภาค

วิชาบังคับ 2 วิชา

  • NLU501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย และประเภทของการประกันภัย
  • NLU502 การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับประกาศนียบัตร ( Diploma Of Insurance)

วิชาบังคับ 4 วิชา ดังนี้

  • NLU601 การประกันภัยรถยนต์
  • NLU602 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสุขภาพ
  • NLU603 การประกันอัคคีภัย และการเสี่ยงภัยทุกชนิด
  • NLU604 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร

  • NLU888 จรรยาบรรณสำหรับนักประกันภัย

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (ภาคสมทบ) ในภูมิภาค
ติดต่อคุณวิชุดา อบโอ โทรศัพท์ 02-249-8584-9, 02-671-7440-1 ต่อ 525

ดาวน์โหลด


การติดต่อและสอบถามข้อมูล

ฝ่ายประกันวินาศภัย : คุณวิชุดา อบโอ

โทรศัพท์ 02-671-7440-1, 02-249-8584-9 ต่อ 525

โทรสาร 02-671-7437,02-671-7443

E-mail : vichuda@tiins.com