กฎหมายประกัน, ข้อมูลบริษัท และข้อมูลสถิติ

กฎหมายประกัน และข้อมูลสถิติ

กฎหมายประกัน

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 – พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ข้อบังคับกรมการประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545

ข้อมูลสถิติ

สถิติธุรกิจประกันชีวิต
สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย
สถิติกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัทประกันชีวิต
ข้อมูลบริษัทประกันวินาศภัย
ข้อมูลบริษัทอื่น ๆ

อ้างอิงจาก กรมการประกันภัย
ปรับปรุงวันที่ 08-พ.ค.-2553