ประมวลภาพหลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย

 

หลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย

รุ่นที่ 1

วิชาในหลักสูตร

แฟ้มภาพ

 NLA601 หลักการประกันภัยเบื้องต้น
        (Principle of Insurance)

 26/04/59

 NLA602 กฎหมายและการดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัย
             (Law and Non-Life Insurance Operations)
 NLA701 การบริหารและการจัดการด้านสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           (Claim Handling & Claim Management and Essential Laws)
 NLA702 การจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยส่วนบุคคล
              (Personal Lines Loss Adjusting)
 NLA703 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยเชิงพาณิชย์
            (Property Loss Adjusting)
 NLA704 การจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์
             (Motor Loss Adjusting)
 NLA777 จรรยาบรรณสาหรับผู้ดาเนินการจัดการสินไหมทดแทน (เพื่อรับวุฒิบัตร)
              (Insurance Ethics)

09/08/59 มอบวุฒิบัตร