หลักสูตร สำรับผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย


การจัดอบรมหลักสูตร สำรับผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย รุ่นที่ 1/2558  ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
โดยในครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้รับผิดชอบหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย ตามความในข้อ ๑๕(๒)(ก)แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อ ๑๕(๒)(ก)แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๖
จำนวนทั้งสิ้น 31 ท่าน
สำหรับกำหนดการจัดรุ่นที่ 2 จะมีในวันที่ 15 ก.ค. 2558
ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 087-0824994 คุณพันธุ์ทิพา